NASZA OFERTA

Każdemu KLIENTOWI, bez względu na jego wielkość i branżę, proponujemy stworzenie takiego programu ubezpieczeniowego, który obejmie maksymalną liczbę hipotetycznie mogących się wydarzyć szkód a dających się statystycznie przewidzieć.

W zależności od wagi i prawdopodobieństwa tych potencjalnych ryzyk – zaproponujemy albo „przekazanie” ich ubezpieczycielom, czyli po prostu ubezpieczenie (ryzyka duże i prawdopodobne) albo pozostawienie ich „na własnym koncie” (ryzyka małe i rzadko występujące).

Na podstawie zawartej umowy (jest to najkorzystniejsza forma dla Klienta) lub udzielonego pełnomocnictwa/zlecenia możemy wykonać następujące czynności brokerskie:

  • Dokonamy audytu ubezpieczeniowego, czyli analizy rodzaju i wielkości ryzyk występujących lub mogących wystąpić u Klienta;
  • Wystąpimy do wybranych, sprawdzonych i pewnych Ubezpieczycieli o zaprezentowanie ofert pokrycia interesujących nas ryzyk;
  • Doradzimy w wyborze ostatecznej firmy lub firm ubezpieczeniowych – biorąc pod uwagę przede wszystkim kryteria pewności (gwarancje prawne i ekonomiczne), realność ochrony oraz poziom pokrycia strat, cenę ochrony ubezpieczeniowej, szybkość likwidacji szkód i sprawność wypłaty odszkodowań;
  • Wynegocjujemy ostateczne warunki ubezpieczenia uwzględniające indywidualne potrzeby oraz specyfikę branży – propozycje odpowiednich klauzul, warunków dodatkowych, systemów zniżek itp.;
  • Ulokujemy ubezpieczenie u zaakceptowanego przez Klienta ubezpieczyciela – co oznacza m.in. merytoryczne sprawdzenie wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami;
  • Przez cały okres ubezpieczenia będziemy sprawowali nadzór nad wykonaniem umów ubezpieczenia – przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcją odwołań, aneksy, ugody, cesje itp.

IBC Manager, jak zdecydowana większość polskich brokerów, jest w stanie z powodzeniem zaoferować swoje usługi każdemu Klientowi, bez względu na jego wielkość, specyfikę czy branżę, w której działa. W przypadku naprawdę dużych, „ryzykownych” podmiotów, celem zagwarantowania Klientowi maksymalnej gwarancji i pewności, stosujemy zasadę powoływania „konsorcjum brokerów”.

graph2_1920x1080

Ze względu na przeważające doświadczenie osób tworzących nasz zespół, możemy podkreślić doskonałą znajomość wszelkich grupowych rozwiązań dla pracowników każdego podmiotu – tak na życie jak i zdrowotnych; oferując przy tym pomoc w optymalizacji wszelkich rozwiązań kosztowych u Klienta, związanych z wdrożeniem programów grupowych.

Ważną i pozytywną informacją dla osób podejmujących decyzje o współpracy z brokerem, z czego często nie zdają sobie sprawy, jest fakt, że zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej firmy brokerskie otrzymują wynagrodzenie od ubezpieczycieli za WSZYSTKIE czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia umów ubezpieczenia. Dlatego usługi IBC Manager są dla Państwa bezpłatne (chociaż istnieją rozwiązania umowne, kiedy to Klient ponosi całkowity koszt „wynajęcia” brokera a ubezpieczyciele konstruują swoje umowy tzw. bezprowizyjnie).

Doświadczenie i Profesjonalizm

Ze względu na bogate doświadczenie osób tworzących nasz zespół, IBC MANAGER specjalizuje się w dużych grupowych rozwiązaniach dla pracowników każdego podmiotu – tak na życie jak i zdrowotnych; oferując przy tym pomoc w optymalizacji wszelkich rozwiązań kosztowych u Klienta, związanych z wdrożeniem programów grupowych.

Ważną i pozytywną informacją dla osób podejmujących decyzje o współpracy z brokerem, z czego często nie zdają sobie sprawy, jest fakt, że zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej firmy brokerskie otrzymują wynagrodzenie od ubezpieczycieli za WSZYSTKIE czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia umów ubezpieczenia.

Dlatego usługi IBC Manager są dla Państwa bezpłatne (chociaż istnieją rozwiązania umowne, kiedy to Klient ponosi całkowity koszt „wynajęcia” brokera a ubezpieczyciele konstruują swoje umowy tzw. bezprowizyjnie, bądź Klient potrzebuje brokera tylko do przeprowadzenia audytu ubezpieczeniowego i wskazania wrażliwych obszarów).

ZGODNIE Z USTAWĄ!

Zawód brokera od początku pełnego otworzenia się polskiego rynku ubezpieczeń na komercję postawiony został – dzięki odpowiednim regulacjom prawnym, chroniącym klienta – wśród profesji zaufania publicznego, podobnie jak lekarz czy adwokat.
Jest to działalność (pomimo ostatnich częściowych deregulacji zawodu) wymagająca – oprócz oczywistego doświadczenia i wiedzy – zdania egzaminu państwowego i uzyskania odpowiedniej licencji. Ścisły nadzór nad poczynaniami brokerów sprawuje Ministerstwo Finansów – a konkretnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeniowego poprzez swój Urząd KNF.

Ważne Zapisy w Ustawie

Art.20 – Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca, wydane przez organ nadzoru, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Art.22 – Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia

Art. 24 – Broker ubezpieczeniowy nie może:
1) wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
2) pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
3) być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
4) posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Art.26 – Broker ubezpieczeniowy jest obowiązany:
1) poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej o firmie, pod którą wykonuje działalność brokerską, adresie siedziby, rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, do którego jest wpisany, i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez organ nadzoru, okazywać
zakładowi ubezpieczeń i poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności i na każde żądanie, zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej;
2) przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja;
3) zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą;
4) poinformować poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, przy pierwszej czynności, o posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną, o akcjach albo udziałach brokera ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;

PODZIAŁ UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z USTAWĄ

DZIAŁ I – Ubezpieczenia na życie

Grupa 1. Ubezpieczenia na życie
Grupa 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
Grupa 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Grupa 4. Ubezpieczenia rentowe
Grupa 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4

DZIAŁ II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2; 4) przewóz osób.
Grupa 2. Ubezpieczenia choroby: 1) świadczenia jednorazowe; 2) świadczenia powtarzające się; 3) świadczenia kombinowane.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w: 1) pojazdach samochodowych; 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
Grupa 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody w pojazdach szynowych.
Grupa 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.
Grupa 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w: 1) statkach żeglugi morskiej; 2) statkach żeglugi śródlądowej.
Grupa 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
Grupa 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: 1) ogień; 2) eksplozję; 3) burzę; 4) inne żywioły; 5) energię jądrową; 6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
Grupa 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
Grupa 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
Grupa 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
Grupa 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
Grupa 14. Ubezpieczenia kredytu, w tym: 1) ogólnej niewypłacalności; 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.
Grupa 15. Gwarancja ubezpieczeniowa: 1) bezpośrednia; 2) pośrednia.
Grupa 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym: 1) ryzyka utraty zatrudnienia; 2) niewystarczającego dochodu; 3) złych warunków atmosferycznych; 4) utraty zysków; 5) stałych wydatków ogólnych; 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych; 7) utraty wartości rynkowej; 8) utraty stałego źródła dochodu; 9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi; 10) innych strat finansowych.
Grupa 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej.
Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.